top of page

AMS KKU Physical Therapy

○  สำหรับการบริการด้านกายภาพบำบัด มีเครื่องมือที่มีมาตรฐาน และทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาให้บริการ เช่น Laser, Shockwave, Radiofrequency และ Ultrasound, Combined Ultrasound, and Electrotherapy และ Body-weight Support System สำหรับการฝึกเดิน

○ สำหรับการบริการด้านการนวดแผนไทย มีโปรแกรมทั้งการนวดรักษา และการนวดเพิ่มภูมิคุ้มกันไว้บริการอีกด้วย

Oil Massage
Physical Therapy
Physical Therapy
Physical Therapy
Physical Therapy
Physical Therapy
Physical Therapy
Thai Massage
นวดแผนไทย
Therapeutic Thai Massage

ศูนย์กายภาพบำบัดและนวดเพื่อสุขภาพ โรงแรมโฆษะ (AMS KKU Wellness Center@KOSA) ให้บริการสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ให้สามารถดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพได้ในสถานที่ ที่สะอาด สะดวกสบาย และสวยงาม ณ โรงแรมโฆษะ และอีกประการหนึ่งนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มข้าราชการอย่างยิ่ง เนื่องจากการบริการสามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษาทุกรายการ

กายภาพบำบัด
bottom of page